શબ્દરમત (એક વધુ)

ગઈકાલની શબ્દરમત પોસ્ટ થઈ ગઈ પછી પાછળથી નેટ પર આ એક વધુ મળી એને અહીં શેર કરું છું.

નીચેનું વાક્ય વાંચો અને તેમાં F કેટલીવાર આવે છે તે ગણો.

FINISHED FILES ARE THE RE
SULT OF YEARS OF SCIENTI
FIC STUDY COMBINED WITH
THE EXPERIENCE OF YEARS…

કેટલા F છે?

ફરીવાર ગણો અને પછી નીચે જવાબ જૂઓ..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

કુલ 6 વાર F આવે છે. જો તમે પહેલીવારમાં જ સાચી સંખ્યા ગણી શક્યા હો તો આપની ક્ષમતા ખૂબ સારી છે. અભિનંદન.

Advertisements

2 responses to “શબ્દરમત (એક વધુ)

  1. This same question is being very popular in IT section.. and the study shows that only SOFTWARE TESTER gets the correct answers and IT/SOFTWARE MANAGER rarely gets the correct answer… 🙂

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s